।। सूर्यकुण्ड।।

17 March, 2021

घोषार्ककुन्डमपरं वैतरिण्यास्तु  दक्षिणे ।  सूर्यकुण्डमितिख्यातम सर्वकामार्थसिद्धिदम् ।।1।।

वणी कुष्ठी दरिद्रो वा दुःखकांतोहि यो नरः ।  करोति विधिवत स्नानं सर्वरोगैः प्रमुच्यते ।। 2।।