।। सप्तसागर तीर्थ।।

17 March, 2021

अयोध्या मध्यभागे तु रम्यं पातकनाशकम् ।  सप्तसागविख्यातं सर्वकामार्थसिद्धिदम् ।। 1।।

यत्र स्नानेन मनुजः सर्वांकामानवाप्नुयात् ।  पौर्णिमास्यां समुद्रस्य स्नानघत्पुण्यमाप्नुयात् ।। 2।।