।। श्री पुण्यहरि।।

17 March, 2021

तस्मात पुण्यहरिर्नाम पुण्यतीर्थ सरोग्रतः ।  तस्मिनकुण्डेनरःस्नात्वा सर्वान्कामनवाप्नुयात ।। 1।।

रविवारे विशेषेणं यात्रा तस्य विधीयते।  स्नात्वा दत्वा च विधिवत पांडुरोगादि नश्यति ।।2।।