।। श्री निर्मलीकुण्ड।।

17 March, 2021

ततः पश्चिमदिग्भागे निर्मलीकुण्डमुत्तमम् ।  यत्र वै तीर्थरजोअपि स्नातुमायाति नित्यशः ।। 1।।

अन्यानि यानि पापानि ब्रह्महत्या समानिच ।  तानि सर्वाणि  नश्यन्ति निर्मलीकुण्डमज्जनात ।। 2।।