।। श्रीमनोरमा तीर्थ।।

17 March, 2021

मखस्थानं महापुण्य यत्र पुण्या मनोरमा ।  यत्र राजा दशरथो पुत्रेष्टि कृतवान् पूरा ।। 1।।

तेन पुण्यप्रभावेण जाता रामादयः सुताः ।  चैत्रस्य पूर्णिमायां तू यात्रा सांवत्सरी स्मृताः ।।2।।