।। मणिपर्वत।।

17 March, 2021

विद्याकुण्डातपश्चिमे च पर्वतो राजते प्रिये ।  जानक्याश्च विहाराय रामचन्द्रस्य चाज्ञया ।।1।।

गरुड़ेन समानीतः पर्वतो मणिसंज्ञकः ।  तस्य दर्शनमात्रेन करस्थात्सर्वसिद्धयः ।। 2।।