।। बिल्वहरि।।

17 March, 2021

तस्मात पूर्वदिशाभागे नाम्ना बिल्वहरिः स्मृतः ।  तत्र स्नात्वा नरो देवी मुच्यते च ऋणत्रयात ।। 1।।

शत्रुतो न भयं तस्य विलवतीर्थस्य दर्शनात ।  आमायां माधवमासि यात्रा सांवत्सरी भवेत् ।। 2।।