।।श्रीवशिष्ठ कुण्ड।।

17 March, 2021

जन्मस्थानतपस्चिमे तु कुण्ड पापप्रणाशनम ।  वसिष्ठस्य निवसास्तु सरून्घत्याक्ष पार्वती ।। 1।।

सर्वकामफलप्राप्तिजार्यते नात्र संशय ।  भाद्र मासे सिते पक्षे यात्रा सांवत्सरी भवेत् ।।2।।