।।मत्तगजेन्द्र।।

17 March, 2021

तस्मात्पूर्वदिशाभागे वीरस्य शुभशंसिनः ।  स्नान मत्तगजेन्द्रस्य वर्तेते नियतात्मनः ।।1।।

कोशलारक्षणे दक्षो, दुष्टताडनतत्परः । यस्य दर्शन नृणां विह्नलेशो न जायते ।। 2 ।।